FCC G/30


Gershenov,B - Patrick,M
Bykhovsky,L - Harris,I
Harris,I - Lowinger,D
Gershenov,B - Harris,I

Generated with ChessBase 9.0